ANACOACH

Education Issue

แก้ปัญหาการศึกษาไทย ด้วยการเสริมสร้างให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถพัฒนาต่อไปได้ และมีความพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆที่จะเป็นรากฐานต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ANACOACH

Education Issue

แก้ปัญหาการศึกษาไทย
ด้วยการเสริมสร้างให้นักเรียน
มีความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถพัฒนาต่อไปได้
และมีความพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆ
ที่จะเป็นรากฐานต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

OBJECTIVE

หนึ่งในปัญหาสําคัญของการศึกษาไทยในปัจจุบัน คือการที่มุ่งเน้นพัฒนาเฉพาะกลุ่ม คัดเลือกแต่เด็กที่มีความถนัดด้านวิทย์ – คณิต ใช้ตะแกรงร่อนเด็กเก่งเพื่อคัดเข้ามาสู่ “ลู่พิเศษ” โดยร่อนผลึกที่อ่อนทิ้งไป ซึ่งจริงๆ แล้วผลึกแต่ละอันก็มีความหมายใน ตัวเอง การใช้ตะแกรงร่อน ร่อนด้วยเกณฑ์เดียวจึงไม่ยุติธรรมสําหรับเด็กกลุ่มใหญ่ที่ถูก ร่อนทิ้งไป ซึ่งก่อให้เกิดเป็นปัญหาความเหลื่อมลํ้าด้านการศึกษาในระยะยาว

IMPLEMENTED AREA

Saraburi Province, Thailand

0
HIGHSCHOOL STUDENTS
0
UNIVERSITY STUDENTS
0
LOCAL SCHOOLS

PROJECT MODEL

CAMP 1
Building Trust

เริ่มต้นสำรวจความสนใจของตนเองและเกิดความเชื่อมั่นต่อพี่กลุ่ม

» นําเสนอผลลัพธ์ของการพัฒนาทักษะตามความสนใจ ให้กับเพื่อนๆและครู

» สร้างความมั่นใจในตนเอง ผ่านการทำสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

» Reflect การเติบโตของตนเอง

» พี่สตาฟ แนะนำเส้นทาง และกระตุ้นให้พัฒนาต่อไป

CAMP 2
Collaboration

กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มในความสนใจเดียวกัน

» เลือกความสนใจที่ตนเองอยากพัฒนาและเรียนรู้ผ่านผู้มีประสบการณ์จริง

» เรียนรู้การวางแผนงาน การแบ่งงานเพื่อทำตามเป้าหมายให้สำเร็จ

» รวมกลุ่มความสนใจเพื่อพัฒนาโครงการที่จะจัดแสดงในงาน Expo Day

CAMP 3
Expo & Sharing

แสดงผลของความพยายามและเข้าใจความรู้สึกของการทำสำเร็จตามเป้าหมาย

» สร้างความรู้ความเข้าใจใน Grit & Growth Mindset

» ได้ค้นหาความสนใจตัวเองผ่านกระบวนการ Reflection

» ฝึกการตั้งเป้าหมายตามหลัก C-SMART

LONG-TERM GOAL

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ตามความสามารถและความสนใจแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่
และเป็นแรงกระตุ้นในการสร้างการตระหนัก
ถึงความสำคัญของความแตกต่างในการเรียนรู้ในสังคม

LONG-TERM GOAL

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความสามารถและความสนใจแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่ และเป็นแรงกระตุ้นในการสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของความแตกต่างในการเรียนรู้ในสังคม

ANACOACH

Season 1

เริ่มต้นทดลองกระบวนการสร้าง Grit & Growth Mindset เก็บข้อมูลและวัดผลลัพธ์

0
HIGHSCHOOL STUDENTS
0
UNIVERSITY STUDENTS
0
LOCAL SCHOOLS

ANACOACH

Season 1

  ช่วงเวลา

มีนาคม – พฤษภาคม 2018

  พื้นที่

จังหวัดสระบุรี

  ด้วยความร่วมมือกับ

 

ANACOACH

Season 2

เริ่มต้นทดลองกระบวนการสร้าง Grit & Growth Mindset เพื่อคัดเลือกและประเมินกิจกรรมที่มีผลเชิงลึกต่อพัฒนาการของนักเรียน

0
HIGHSCHOOL STUDENTS
0
UNIVERSITY STUDENTS
0
LOCAL SCHOOLS

ANACOACH

Season 2

  ช่วงเวลา

ตุลาคม – ธันวาคม 2018

  พื้นที่

จังหวัดสระบุรี

  ด้วยความร่วมมือกับ

 

ANACOACH

Season 3

เริ่มต้นทดลองกระบวนการสร้าง Grit & Growth Mindset เก็บข้อมูลและวัดผลลัพธ์

0
HIGHSCHOOL STUDENTS
0
UNIVERSITY STUDENTS
0
LOCAL SCHOOLS

ANACOACH

Season 3

  ช่วงเวลา

กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2019

  พื้นที่

จังหวัดสระบุรี

  ด้วยความร่วมมือกับ

 

Close Menu