WE ARE LOOKING FOR...

Our Tact Team

Let's Take Action with Tact

Tact ต้องการพลังของคนรุ่นใหม่มาร่วมกันออกแบบโมเดลและโครงการเพื่อสังคม
ที่สามารถวัดผลได้และสร้าง Impact บนเรื่องของ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย

เรามีเป้าหมายร่วมกันที่สามารถสร้างแรงผลักดันและเติมเต็มคุณค่าในแต่ละคน
พร้อมทั้งมีชีวิตการทำงานที่ท้าทายและสนุกสนาน ด้วยบรรยากาศการทำงานเหล่านี้

Social Value-Centric

ทุกโปรเจคของ Tact มีเป้าหมายชัดเจนที่จะทำให้สังคมดีขึ้น คุณและเพื่อนร่วมทีมจะเล็งเห็นปลายทางของทุกความพยายามที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคต

Youth & Energetic Culture

คุณจะได้ทำงานกับคนรุ่นใหม่ในวัยใกล้เคียงกัน ทำให้บรรยากาศในการทำงานมีความสนุกสนาน กล้าพูด กล้าคุย กล้าเสนอความคิดเห็น และดูแลช่วยเหลือกันเหมือนทำงานกับเพื่อน

Flexible Working Hour

คุณไม่จำเป็นต้องมาทำงานที่ Office ทุกวัน หรือตอกบัตรเข้างานตามเวลา คุณสามารถเลือกเวลาทำงาน หรือ Work From Home ได้ หากคุณสามารถส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา และไม่มีปัญหากับทีม

#FeelGood

ทุกโปรเจคของ Tact มีเป้าหมายชัดเจนที่จะทำให้สังคมดีขึ้น คุณและเพื่อนร่วมทีมจะเล็งเห็นปลายทางของทุกความพยายามที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคต

#FeelConfidence

Tact เปิดโอกาสให้คุณได้โชว์ศักยภาพของตัวเอง และเป็นพื้นที่ปลอดภัย ให้ทุกคนได้เข้ามาลองทำอะไรใหม่ ๆ โดยมี Tact Supervisor คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

#FeelFunwithFriend

คุณจะได้ทำงานกับคนรุ่นใหม่ในวัยใกล้เคียงกัน ทำให้บรรยากาศในการทำงานมีความสนุกสนาน กล้าพูด กล้าคุย กล้าเสนอความคิดเห็น และดูแลช่วยเหลือกันเหมือนทำงานกับเพื่อน

#FeelFeel

คุณไม่จำเป็นต้องตอกบัตรเข้างานตามเวลา คุณสามารถเลือกเวลาทำงาน หรือ Work From Home ได้ หากคุณสามารถส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา และไม่มีปัญหากับทีม

#FeelFreetobeYourSelf

ไม่ต้องกลัวที่จะแตกต่าง เพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำงานร่วมกัน คือ การเคารพในความแตกต่างหลากหลายซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็น ทัศนะคติ ความคิดเห็น เพศ ฯ

หากคุณคือคนที่มองเห็นถึงปัญหาในสังคม และต้องการจะใช้ศักยภาพที่ตัวเองมีมาเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น

Tact คือ พื้นที่ที่จะช่วยผลักดันให้สิ่งนั้นเป็นจริง

หากคุณคือคนที่มองเห็นถึงปัญหาในสังคม และต้องการจะใช้ศักยภาพที่ตัวเองมี เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น

Tact คือพื้นที่ที่จะช่วยผลักดันให้สิ่งนั้นเป็นจริง

Opening Positions

Tact กำลังเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่จะเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนสังคม ซึ่งมีหลากหลายตำแหน่งและบริบทการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น  Contract Employee (Full-time / Part-time)
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละตำแหน่งด้านล่าง

#TEAM SUSTAINABILITY CONSULTANT

สร้างการเติบโตทางธุรกิจให้กับโมเดลต่างๆ ของ Tact

#TEAM MARKETING

สื่อสารโครงการเพื่อสังคมของ Tact สู่คนรุ่นใหม่

#TEAM COMPETITION

โครงการที่ชวนคนรุ่นใหม่มาระดมสมอง แก้ไขปัญหาสังคม จากโจทย์ปัญหาจริง โดยผ่านการอบรมแนวคิด Design Thinking เพื่อสร้าง Solution ที่ตอบโจทย์ปัญหาจริง

#TEAM BUSINESS DEVELOPMENT

สร้างการเติบโตทางธุรกิจให้กับโมเดลต่างๆ ของ Tact

#TEAM MARKETING

สื่อสารโครงการเพื่อสังคมของ Tact สู่คนรุ่นใหม่

#TEAM CAMP

ค่ายที่มุ่งเน้นพัฒนาในด้าน Soft Skills & Mindset ผ่านกระบวนการเรียนรู้ Project-based Learning เพื่อใ้ห้น้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

#TEAM COMPETITION

โครงการที่ชวนคนรุ่นใหม่มาระดมสมอง แก้ไขปัญหาสังคม จากโจทย์ปัญหาจริง โดยผ่านการอบรมแนวคิด Design Thinking เพื่อสร้าง Solution ที่ตอบโจทย์ปัญหาจริง

#TEAM GREEN CONSULT

ให้คำปรึกษาและช่วยวางระบบบริหารจัดการขยะให้กับงานอีเวนท์ ที่พักอาศัย และองค์กรต่าง ๆ พร้อมวัดผลข้อมูลเพื่อสื่อสาร Impact ที่เกิดขึ้น

#TEAM CAMP

ค่ายที่มุ่งเน้นพัฒนาในด้าน Soft Skills & Mindset ผ่านกระบวนการเรียนรู้ Project-based Learning เพื่อใ้ห้น้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

#TEAM CAMP

ค่ายที่มุ่งเน้นพัฒนาในด้าน Soft Skills & Mindset ผ่านกระบวนการเรียนรู้ Project-based Learning เพื่อใ้ห้น้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

#TEAM CAMP

ค่ายที่มุ่งเน้นพัฒนาในด้าน Soft Skills & Mindset ผ่านกระบวนการเรียนรู้ Project-based Learning เพื่อใ้ห้น้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

#TEAM INCUBATION & INNOVATION

ค่ายที่มุ่งเน้นพัฒนาในด้าน Soft Skills & Mindset ผ่านกระบวนการเรียนรู้ Project-based Learning เพื่อใ้ห้น้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

The Camp team is here to empower youth, fuel their creative potential and help them develop skills and mindsets through our camps and activities. The Learning Development Specialist role will be expert in growth mindset development and design thinking methodology. You will be responsible for leading content and relevant materials of the Camp team based on the theory and frameworks to drive real social impact into youth and education across Thailand.

The Camp team is here to empower youth, fuel their creative potential and help them develop skills and mindsets through our camps and activities. This Project Managerrole is responsible for the management of projects & areas of responsibilities in the Camp team aiming at supporting successful projects by implementing and ensuring effectiveness of the project to drive the social impact into youth and education across Thailand.

The Youth Development/Camp team is here to empower youth, fuel their creative potential and help them develop skills and mindsets through our camps and activities. This Project Associate role is responsible for the management of projects & areas of responsibilities in the Youth Development/ Camp team aiming at supporting successful projects by implementing and effectiveness of the project to drive the social impact into youth and education across Thailand. This role will offer you not only a chance to explore many social career opportunities but also self-improvement through the execution while creating a real impact on the society

#TEAM GREEN CONSULT

ค่ายที่มุ่งเน้นพัฒนาในด้าน Soft Skills & Mindset ผ่านกระบวนการเรียนรู้ Project-based Learning เพื่อใ้ห้น้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

The Camp team is here to empower youth, fuel their creative potential and help them develop skills and mindsets through our camps and activities. The Learning Development Specialist role will be expert in growth mindset development and design thinking methodology. You will be responsible for leading content and relevant materials of the Camp team based on the theory and frameworks to drive real social impact into youth and education across Thailand.

The Camp team is here to empower youth, fuel their creative potential and help them develop skills and mindsets through our camps and activities. This Project Managerrole is responsible for the management of projects & areas of responsibilities in the Camp team aiming at supporting successful projects by implementing and ensuring effectiveness of the project to drive the social impact into youth and education across Thailand.

The Youth Development/Camp team is here to empower youth, fuel their creative potential and help them develop skills and mindsets through our camps and activities. This Project Associate role is responsible for the management of projects & areas of responsibilities in the Youth Development/ Camp team aiming at supporting successful projects by implementing and effectiveness of the project to drive the social impact into youth and education across Thailand. This role will offer you not only a chance to explore many social career opportunities but also self-improvement through the execution while creating a real impact on the society

#TEAM BUSINESS DEVELOPMENT

สร้างการเติบโตทางธุรกิจให้กับโมเดลต่างๆ ของ Tact

#TEAM MARKETING

สื่อสารโครงการเพื่อสังคมของ Tact สู่คนรุ่นใหม่

#TEAM GREEN CONSULT

ค่ายที่มุ่งเน้นพัฒนาในด้าน Soft Skills & Mindset ผ่านกระบวนการเรียนรู้ Project-based Learning เพื่อใ้ห้น้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

The Camp team is here to empower youth, fuel their creative potential and help them develop skills and mindsets through our camps and activities. The Learning Development Specialist role will be expert in growth mindset development and design thinking methodology. You will be responsible for leading content and relevant materials of the Camp team based on the theory and frameworks to drive real social impact into youth and education across Thailand.

The Camp team is here to empower youth, fuel their creative potential and help them develop skills and mindsets through our camps and activities. This Project Managerrole is responsible for the management of projects & areas of responsibilities in the Camp team aiming at supporting successful projects by implementing and ensuring effectiveness of the project to drive the social impact into youth and education across Thailand.

The Youth Development/Camp team is here to empower youth, fuel their creative potential and help them develop skills and mindsets through our camps and activities. This Project Associate role is responsible for the management of projects & areas of responsibilities in the Youth Development/ Camp team aiming at supporting successful projects by implementing and effectiveness of the project to drive the social impact into youth and education across Thailand. This role will offer you not only a chance to explore many social career opportunities but also self-improvement through the execution while creating a real impact on the society

หากคุณคือคนที่มองเห็นถึงปัญหาในสังคม และต้องการจะใช้ศักยภาพที่ตัวเองมี เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น

Tact คือพื้นที่ที่จะช่วยผลักดันให้สิ่งนั้นเป็นจริง

Let's Take Action with Tact

Tact ต้องการพลังของคนรุ่นใหม่มาร่วมกันออกแบบโมเดลและโครงการเพื่อสังคม
ที่สามารถวัดผลได้และสร้าง Impact บนเรื่องของ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย

เรามีเป้าหมายร่วมกันที่สามารถสร้างแรงผลักดันและเติมเต็มคุณค่าในแต่ละคน
พร้อมทั้งมีชีวิตการทำงานที่ท้าทายและสนุกสนาน ด้วยบรรยากาศการทำงานเหล่านี้

Social Value-Centric

ทุกโปรเจคของ Tact มีเป้าหมายชัดเจนที่จะทำให้สังคมดีขึ้น คุณและเพื่อนร่วมทีมจะเล็งเห็นปลายทางของทุกความพยายามที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคต

Youth & Energetic Culture

คุณจะได้ทำงานกับคนรุ่นใหม่ในวัยใกล้เคียงกัน ทำให้บรรยากาศในการทำงานมีความสนุกสนาน กล้าพูด กล้าคุย กล้าเสนอความคิดเห็น และดูแลช่วยเหลือกันเหมือนทำงานกับเพื่อน

Flexible Working Hour

คุณไม่จำเป็นต้องมาทำงานที่ Office ทุกวัน หรือตอกบัตรเข้างานตามเวลา คุณสามารถเลือกเวลาทำงาน หรือ Work From Home ได้ หากคุณสามารถส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา และไม่มีปัญหากับทีม

#FeelGood

ทุกโปรเจคของ Tact มีเป้าหมายชัดเจนที่จะทำให้สังคมดีขึ้น คุณและเพื่อนร่วมทีมจะเล็งเห็นปลายทางของทุกความพยายามที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคต

#FeelConfidence

Tact เปิดโอกาสให้คุณได้โชว์ศักยภาพของตัวเอง และเป็นพื้นที่ปลอดภัย ให้ทุกคนได้เข้ามาลองทำอะไรใหม่ ๆ โดยมี Tact Supervisor คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

#FeelFunwithFriend

คุณจะได้ทำงานกับคนรุ่นใหม่ในวัยใกล้เคียงกัน ทำให้บรรยากาศในการทำงานมีความสนุกสนาน กล้าพูด กล้าคุย กล้าเสนอความคิดเห็น และดูแลช่วยเหลือกันเหมือนทำงานกับเพื่อน

#FeelFeel

คุณไม่จำเป็นต้องตอกบัตรเข้างานตามเวลา คุณสามารถเลือกเวลาทำงาน หรือ Work From Home ได้ หากคุณสามารถส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา และไม่มีปัญหากับทีม

#FeelFreetobeYourSelf

ไม่ต้องกลัวที่จะแตกต่าง เพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำงานร่วมกัน คือ การเคารพในความแตกต่างหลากหลายซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็น ทัศนะคติ ความคิดเห็น เพศ ฯ

Close Menu