WE ARE LOOKING FOR...

Our Tact Team

Tact Working Culture

Tact ต้องการพลังของคนรุ่นใหม่มาร่วมกันออกแบบโมเดลและโครงการเพื่อสังคม
ที่สามารถวัดผลได้และสร้าง Impact บนเรื่องของ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย

Tact จะมีเป้าหมายร่วมกันที่สามารถสร้างแรงผลักดันและเติมเต็มคุณค่าในแต่ละคน
พร้อมทั้งมีชีวิตการทำงานที่ท้าทายและสนุกสนาน ด้วยบรรยากาศการทำงานเหล่านี้

Social Value-Centric

ทุกโปรเจคของ Tact มีเป้าหมายชัดเจนที่จะทำให้สังคมดีขึ้น คุณและเพื่อนร่วมทีมจะเล็งเห็นปลายทางของทุกความพยายามที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคต

Youth & Energetic Culture

คุณจะได้ทำงานกับคนรุ่นใหม่ในวัยใกล้เคียงกัน ทำให้บรรยากาศในการทำงานมีความสนุกสนาน กล้าพูด กล้าคุย กล้าเสนอความคิดเห็น และดูแลช่วยเหลือกันเหมือนทำงานกับเพื่อน

Flexible Working Hour

คุณไม่จำเป็นต้องมาทำงานที่ Office ทุกวัน หรือตอกบัตรเข้างานตามเวลา คุณสามารถเลือกเวลาทำงาน หรือ Work From Home ได้ หากคุณสามารถส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา และไม่มีปัญหากับทีม

Social Value-Centric

Approach Problems with social consciousness

ให้คุณค่ากับความคิดและการกระทำที่แก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดกับสังคมเป็นหลัก

Ensure Innovation

Think and act in innovative ways

เข้าใจใน Root cause ของปัญหาที่จะแก้จริงๆ กล้าจะลองคิดและทำสิ่งที่แปลกใหม่

Respect Diversity

Show Respect for others & Avoid Discrimination

รับฟัง เปิดใจ ทำความเข้าใจต่อมุมมอง ที่มีความหลากหลายของผู้อื่น ให้พื้นที่ที่ทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง

Be Lively

Full of life and energy

มีพลังในการทำสิ่งต่างๆอย่างสนุกสนานและกระตือรือร้น Encourage ให้คนรอบข้างมีความรู้สึก Happy & Fun

Be Engaged

‘We over Me’ mentality

เข้าใจและเข้าถึงคนรอบข้าง เช่นคนใน Tact และผู้มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นทีม

หากคุณคือคนที่มองเห็นถึงปัญหาในสังคม และต้องการจะใช้ศักยภาพที่ตัวเองมี เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น

Tact คือพื้นที่ที่จะช่วยผลักดันให้สิ่งนั้นเป็นจริง

หากคุณคือคนที่มองเห็นถึงปัญหาในสังคม และต้องการจะใช้ศักยภาพที่ตัวเองมี เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น

Tact คือพื้นที่ที่จะช่วยผลักดันให้สิ่งนั้นเป็นจริง

Opening Positions

Tact กำลังเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่จะเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนสังคม ซึ่งมีหลากหลายตำแหน่งและบริบทการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น  Contract Employee (Full-time / Part-time)
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละตำแหน่งด้านล่าง

ร่วมออกแบบพัฒนาและลงมือทำโครงการด้านการศึกษา โดย Tact มุ่งเน้นประเด็นด้าน Grit & Growth Mindset การรู้จักตนเอง และการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ

ร่วมพัฒนาและลงมือทำโครงการ ที่รวมพลังคนรุ่นใหม่มาจับมือช่วยผู้ประกอบการ SME สร้างยอดขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ให้เกิดความยั่งยืน

ร่วมพัฒนาโครงการ และผลักดันให้เกิดโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะต้นทาง เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

วางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสังคมของ Tact ให้รู้จักในวงกว้าง และสร้างสรรค์เนื้อหาในสื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัครผู้ที่สนใจทำงานร่วมกับ Tact รวมถึง Volunteer และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต่างๆที่ Tact จัดขึ้น ในโจทย์สังคมด้านต่าง ๆ

ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสังคม และองค์กร Tact ในสื่อต่าง ๆ โดยทำงานร่วมกับ PR ในการออกแบบชิ้นงานที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์

ต่อยอดโครงการเพื่อสังคมบางโครงการของ Tact ที่มีศักยภาพ ให้กลายเป็นธุรกิจใหม่ที่มีโมเดลธุรกิจของตนเอง และสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยอาจมีการนำเทคโนโลยีและแนวคิดของการทำธุรกิจ Start-Up เข้ามาใช้

ร่วมพัฒนาโมเดลเพื่อสังคมของ Tact ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ศึกษาความต้องการของลูกค้าและ Stakeholders ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาตัวโครงการให้สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนยิ่งขึ้น

Close Menu