Careers

Graphic Designer

Part-Time Contract

ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสังคม และองค์กร Tact ในสื่อต่าง ๆ โดยทำงานร่วมกับ PR ในการออกแบบชิ้นงานที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์

Job Description

 • ออกแบบ จัดทำ Artwork สำหรับประชาสัมพันธ์ และสื่อสารภายในโครงการของ Tact ในแต่ละโครงการ
 • ออกแบบ จัดทำ Artwork สำหรับประชาสัมพันธ์องค์กร Tact
 • ทำงานร่วมกับทีม PR ในการวางแผนงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์

Qualifications

 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือจบการศึกษาแล้ว ในทุกสาขา
 • อายุ 18 – 28 ปี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมการออกแบบ เช่น AI Photoshop ฯลฯ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีรับผิดชอบ และสามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างราบรื่น
 • สามารถทำงานออนไลน์ได้

Scope of Work

 • Part-time (รับผิดชอบงานตามแต่ละโครงการหรือรับเป็นชิ้นงาน ตามแต่ข้อตกลง)

Benefits

 • Flexible Working Hours
 • สามารถทำงานที่บ้านได้ผ่านทางออนไลน์
 • ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับรูปแบบของชิ้นงาน

Opening Positions

Tact กำลังเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่จะเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนสังคม ซึ่งมีอยู่หลากหลายตำแหน่งและบริบทการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น Full-Time/Part-Time Employee หรือว่า Contract Employee ที่เข้ามาช่วยกันทำโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ ของ Tact สามารถกดดูรายละเอียดตามแต่ละตำแหน่งได้ด้านล่าง

ร่วมออกแบบพัฒนาและลงมือทำโครงการด้านการศึกษา โดยทีมงาน Tact มุ่งเน้นประเด็นด้าน Grit & Growth Mindset, การรู้จักตนเอง และการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ

ร่วมพัฒนาและลงมือทำโครงการ ที่รวมพลังคนรุ่นใหม่มาจับมือช่วยผู้ประกอบการ SME สร้างยอดขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ให้เกิดความยั่งยืน

ร่วมพัฒนาโครงการ และผลักดันให้เกิดโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะต้นทาง เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ร่วมพัฒนาโมเดลเพื่อสังคมของ Tact ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ศึกษาความต้องการของลูกค้าและ Stakeholders ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาตัวโครงการให้สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนยิ่งขึ้น

วางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสังคมของ Tact ให้รู้จักในวงกว้าง และสร้างสรรค์เนื้อหาในสื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัครผู้ที่สนใจทำงานร่วมกับ Tact รวมถึง Volunteer และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต่างๆที่ Tact จัดขึ้น ในโจทย์สังคมด้านต่าง ๆ

ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสังคม และองค์กร Tact ในสื่อต่าง ๆ โดยทำงานร่วมกับ PR ในการออกแบบชิ้นงานที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์

ต่อยอดโครงการเพื่อสังคมบางโครงการของ Tact ที่มีศักยภาพ ให้กลายเป็นธุรกิจใหม่ที่มีโมเดลธุรกิจของตนเอง และสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยอาจมีการนำเทคโนโลยีและแนวคิดของการทำธุรกิจ Start-Up เข้ามาใช้

Close Menu