Careers

Project Development (Environment)

Part-time Contract

ร่วมพัฒนาโครงการ และผลักดันให้เกิดโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะต้นทาง เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นใน 2 เรื่อง

1. Local Coupon Model for Waste Collection – พัฒนาระบบคูปองเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะในบริบทชุมชน

2. Green Event Management – พัฒนา Service ด้านการให้คำปรึกษาและบริหารจัดการงาน Green Event

Job Description

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Waste Management Chain ในประเทศ และโมเดลการจัดการขยะต้นทางที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • ทำงานร่วมกับทีมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินโอกาสทางธุรกิจและความเป็นไปได้ของโครงการ
 • ทำงานร่วมกับทีมเพื่อออกแบบรายละเอียดกิจกรรมของโครงการ
 • ติดต่อประสานงานกับ Stakeholder ที่เกี่ยวข้อง

Qualifications

 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือจบแล้ว ในทุกสาขา
 • อายุ 20 – 30 ปี
 • มี Passion ในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สนใจในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบ Model ในการจัดการขยะ
 • Critical Thinking, Innovative Mindset
 • มีรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างราบรื่น
 • สามารถทำงานในสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิด Impact ต่อสังคมได้มากที่สุด
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษสำหรับอ่าน Research Paper ได้
 • สามารถใช้ MS Powerpoint, Excel ได้ดี
 • สามารถทำงานออนไลน์ได้

Scope of Work

 • Part-time (ใช้เวลาประมาณ 20-25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
 • ระยะเวลา  3 เดือน (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64)
 • สามารถทำงานในเวลาช่วงกลางวันได้บางวัน

Benefits

 • Flexible Working Hours
 • สามารถทำงานที่บ้านได้ผ่านทางออนไลน์
 • โอกาสในการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของการจัดการปัญหาขยะในประเทศไทย
 • โอกาสการร่วมพัฒนา Solution ด้านการจัดการขยะที่สอดคล้องกับทิศทางเชิงนโยบาย
 • ค่าตอบแทน 6,000 – 8,000 บาทต่อเดือน

Opening Positions

Tact กำลังเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่จะเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนสังคม ซึ่งมีอยู่หลากหลายตำแหน่งและบริบทการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น Full-Time/Part-Time Employee หรือว่า Contract Employee ที่เข้ามาช่วยกันทำโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ ของ Tact สามารถกดดูรายละเอียดตามแต่ละตำแหน่งได้ด้านล่าง

ร่วมออกแบบพัฒนาและลงมือทำโครงการด้านการศึกษา โดยทีมงาน Tact มุ่งเน้นประเด็นด้าน Grit & Growth Mindset, การรู้จักตนเอง และการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ

ร่วมพัฒนาและลงมือทำโครงการ ที่รวมพลังคนรุ่นใหม่มาจับมือช่วยผู้ประกอบการ SME สร้างยอดขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ให้เกิดความยั่งยืน

ร่วมพัฒนาโครงการ และผลักดันให้เกิดโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะต้นทาง เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ร่วมพัฒนาโมเดลเพื่อสังคมของ Tact ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ศึกษาความต้องการของลูกค้าและ Stakeholders ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาตัวโครงการให้สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนยิ่งขึ้น

วางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสังคมของ Tact ให้รู้จักในวงกว้าง และสร้างสรรค์เนื้อหาในสื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัครผู้ที่สนใจทำงานร่วมกับ Tact รวมถึง Volunteer และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต่างๆที่ Tact จัดขึ้น ในโจทย์สังคมด้านต่าง ๆ

ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสังคม และองค์กร Tact ในสื่อต่าง ๆ โดยทำงานร่วมกับ PR ในการออกแบบชิ้นงานที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์

ต่อยอดโครงการเพื่อสังคมบางโครงการของ Tact ที่มีศักยภาพ ให้กลายเป็นธุรกิจใหม่ที่มีโมเดลธุรกิจของตนเอง และสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยอาจมีการนำเทคโนโลยีและแนวคิดของการทำธุรกิจ Start-Up เข้ามาใช้

Close Menu