Careers

Social Strategy Consultant

Part-Time Contract

ร่วมพัฒนาโมเดลเพื่อสังคมของ Tact ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ศึกษาความต้องการของลูกค้าและ Stakeholders ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาตัวโครงการให้สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนยิ่งขึ้น

Job Description

 • ทำงานร่วมกับทีมในการพัฒนากลยุทธ์และโมเดลในการแก้ปัญหาสังคมสำหรับโครงการต่างๆของ Tact
 • Research และปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาโมเดลในการแก้ปัญหาสังคมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ประสานงานกับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ทำความเข้าใจข้อจำกัดและความต้องการของลูกค้า เพื่อทำให้สามารถดำเนินงานได้ราบรื่นตลอดโครงการ”

Qualifications

 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือจบการศึกษาแล้ว ในทุกสาขา
 • อายุ 20 – 30 ปี
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ดีเยี่ยม
 • มีทักษะในการสื่อสารกับลูกค้าที่ดี ทั้งการทำสไลด์และการนำเสนองาน
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint, Excel, Word ได้ดีเยี่ยม
 • สนใจในการพัฒนาตัวเองผ่านการได้ลงมือทำจริง และสร้าง Impact ให้กับสังคมจริง
 • มีรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างราบรื่น
 • สามารถทำงานในสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของโครงการ
 • สามารถทำงานออนไลน์ได้
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกลยุทธ์ งานที่ปรึกษา หรืองานแข่งขันแผนธุรกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Scope of Work

 • Part-time (ใช้เวลาประมาณ 15-20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
 • ระยะเวลา  3 เดือน (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64)
 • สามารถทำงานในเวลาช่วงกลางวันได้บางวัน

Benefits

 • Flexible Working Hours
 • สามารถทำงานที่บ้านได้ผ่านทางออนไลน์
 • โอกาสในการเรียนรู้โมเดลธุรกิจเพื่อสังคม ผ่านการลงมือทำจริง
 • โอกาสในการใช้ทักษะที่ตนเองมีในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวให้กับองค์กรเพื่อสังคม
 • ค่าตอบแทน 8,000 – 10,000 บาทต่อเดือน

Opening Positions

Tact กำลังเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่จะเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนสังคม ซึ่งมีอยู่หลากหลายตำแหน่งและบริบทการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น Full-Time/Part-Time Employee หรือว่า Contract Employee ที่เข้ามาช่วยกันทำโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ ของ Tact สามารถกดดูรายละเอียดตามแต่ละตำแหน่งได้ด้านล่าง

ร่วมออกแบบพัฒนาและลงมือทำโครงการด้านการศึกษา โดยทีมงาน Tact มุ่งเน้นประเด็นด้าน Grit & Growth Mindset, การรู้จักตนเอง และการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ

ร่วมพัฒนาและลงมือทำโครงการ ที่รวมพลังคนรุ่นใหม่มาจับมือช่วยผู้ประกอบการ SME สร้างยอดขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ให้เกิดความยั่งยืน

ร่วมพัฒนาโครงการ และผลักดันให้เกิดโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะต้นทาง เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ร่วมพัฒนาโมเดลเพื่อสังคมของ Tact ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ศึกษาความต้องการของลูกค้าและ Stakeholders ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาตัวโครงการให้สามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนยิ่งขึ้น

วางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสังคมของ Tact ให้รู้จักในวงกว้าง และสร้างสรรค์เนื้อหาในสื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัครผู้ที่สนใจทำงานร่วมกับ Tact รวมถึง Volunteer และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต่างๆที่ Tact จัดขึ้น ในโจทย์สังคมด้านต่าง ๆ

ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสังคม และองค์กร Tact ในสื่อต่าง ๆ โดยทำงานร่วมกับ PR ในการออกแบบชิ้นงานที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์

ต่อยอดโครงการเพื่อสังคมบางโครงการของ Tact ที่มีศักยภาพ ให้กลายเป็นธุรกิจใหม่ที่มีโมเดลธุรกิจของตนเอง และสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยอาจมีการนำเทคโนโลยีและแนวคิดของการทำธุรกิจ Start-Up เข้ามาใช้

Close Menu