LIVE FOREST

Deforestation Issue

แก้ปัญหาป่าน่านอย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกในเยาวชน
ให้เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม

LIVE FOREST

Deforestation Issue

แก้ปัญหาป่าน่านอย่างยั่งยืน
ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกในเยาวชน
ให้เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
ที่ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม

OBJECTIVE

     สาเหตุหลักของปัญหาป่าน่านเกิดมาจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวของเกษตรกร ที่มักจะไปรุกล้ำพื้นที่ป่าบนภูเขา เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูกเนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอ ถึงแม้จะเหมือนว่าปัญหานี้เป็นความผิดของเกษตร แต่จริงๆแล้วพวกเขาก็มีทางเลือกไม่มากนัก ในเมื่อพื้นที่เขานั้นเพาะปลูกลำบากประกอบกับการมีกลุ่มทุนมาให้เมล็ดพันธ์และรอรับผลผลิต ทำให้ง่ายและพอเป ดังนั้นการบีบบังคับให้เกษตรกรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอาจจะเป็นวิธีที่เป็นไปได้ยากและใช้เวลานานกว่าสัมฤทธิ์ผล
     เรามีความเชื่อที่ว่าจิตสำนึกในการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน จะเกิดมาจากการเข้าใจชุมชนและเข้าใจป่าไปพร้อมกัน โครงการ Live Forest มุ่งหวังให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาป่าน่าน เกิดการเรียนรู้ถึงต้นตอและแนวทางการแก้ไขปัญหา เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาชุมชนเพื่ออยู่ร่วมกับป่า และเกิดจิตสานึก ที่จะร่วมลงมือแก้ปัญหาป่าน่านต่อไป โดยมีการจัดประกวด “แผนพัฒนาอาชีพเพื่อการอยู่ร่วมกับป่า อย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นตัวผลักดันให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้ออกแบบแนวทางที่ตนเองอยากทาใน อนาคตเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ป่าน่าน

IMPLEMENTED AREA

Nan Province, Thailand

0
HIGHSCHOOL STUDENTS
0
UNIVERSITY STUDENTS
0
LOCAL SCHOOLS

PROJECT MODEL

Live Forest
Camp 1

ติดอาวุธในการทำโครงการ และสอดแทรกเนื้อหาที่กระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของป่าและมองเห็นโอกาสในการช่วยพ่อแม่แบ่งเบารายได้โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับป่า

Live Forest
Camp 2

กิจกรรมเพื่อสร้างให้เยาวชนรู้สึกเป็นส่วนร่วมในการช่วยรักษาผืนป่าน่านด้วยการใช้ความสามารถของตนเองจัดงานนิทรรศการแสดงโครงการที่เยาวชนได้ออกแบบมา เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระให้ชุมชน และประกวดโครงการที่ชนะเลิศความคิดสร้างสรรค์และเหมาะสมกับชุมชน พร้อมกับเป็นการช่วยอนุรักษ์ป่าไปพร้อมๆกัน

LONG-TERM GOAL

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ตามความสามารถและความสนใจแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่
และเป็นแรงกระตุ้นในการสร้างการตระหนัก
ถึงความสำคัญของความแตกต่างในการเรียนรู้ในสังคม

LONG-TERM GOAL

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความสามารถและความสนใจแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่ และเป็นแรงกระตุ้นในการสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของความแตกต่างในการเรียนรู้ในสังคม

LIVE FOREST

Season 1

เริ่มต้นความสัมพันธ์กับ 8 โรงเรียน
เพื่อนำร่องทดสอบกระบวนการในการ
สร้างจิตสำนึกรักชุมชนบ้านเกิดของนักเรียนมัธยม
และสร้างความเข้าใจในการประกอบอาชีพ
ที่ไม่เบียดเบียนป่า
0
HIGHSCHOOL STUDENTS
0
UNIVERSITY STUDENTS
0
LOCAL SCHOOLS

LIVE FOREST

Season 1

  ช่วงเวลา

มิถุนายน – สิงหาคม 2561

  พื้นที่

จังหวัดน่าน

  ด้วยความร่วมมือกับ

 

Close Menu