LOCAL SCAPE

Local Tourism

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ผ่านการผลักดันการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีชาวบ้านเป็นศูนย์กลาง

LOCAL SCAPE

Local Tourism

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง
ผ่านการผลักดันการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ที่มีชาวบ้านเป็นศูนย์กลาง

OBJECTIVE

     ปัจจุบันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก แต่ที่ผ่านมาเมืองรอง หรือ Less visited area ยังมีนักท่องเที่ยวเข้าไปไม่มากนัก การกระจายรายได้ถึงชุมชนท้องถิ่นจึงแตกต่างกับเมืองท่องเที่ยวหลักเป็นอย่างมาก จนนำมาสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เป็นรากฐานของปัญหาต่างๆในสังคมไทย

     โครงการ Localscape (เดิมชื่อโครงการ Go Local) จึงเริ่มต้นพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวที่ตำบลหนองย่างเสือ จังหวัดสระบุรี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะดึงศักยภาพของชุมชน ส่งเสริมจุดเด่นภายในท้องถิ่น และสร้างเป็นโมเดลต้นแบบของการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อเตรียมขยายผลสู่ชุมชนอื่นในสระบุรี

IMPLEMENTED AREA

Saraburi Province, Thailand

0
UNIVERSITY STUDENTS
0
LOCAL FARMS

PROJECT MODEL

พัฒนาคน

» พัฒนาศักยภาพของชาวบ้านในชุมชนให้มีประสิทธิภาพเพียงพอในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

» สร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน

» สร้างความตระหนักถึงทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

» พัฒนาโครงการต้นแบบให้มีความพร้อมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

พัฒนาการสื่อสาร​

» สร้างแบรนด์รวมกับชุมชน และพัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วยการใช้ Mascot และ การสร้าง Story

» สื่อสารกับคนในชุมชน ผ่านทางสื่อทั้งแบบ Offline (ป้าย แผนที่ ถุง Brochure) และ Online

» สร้าง Facebook Page และ Website » พาคนมา Review การท่องเที่ยวในชุมชน

พัฒนาผลิตภัณฑ์

» พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว

» พัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อตัวเลือกที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว

» พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความดึงดูดมากยิ่งขึ้น

LONG-TERM GOAL

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ตามความสามารถและความสนใจแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่
และเป็นแรงกระตุ้นในการสร้างการตระหนัก
ถึงความสำคัญของความแตกต่างในการเรียนรู้ในสังคม

LONG-TERM GOAL

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความสามารถและความสนใจแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่ และเป็นแรงกระตุ้นในการสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของความแตกต่างในการเรียนรู้ในสังคม

LOCAL SCAPE

Season 1

ศึกษาชุมชนให้เข้าใจถึงจุดเด่น เรื่องราว และปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง
เพื่อนำมาจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ให้พร้อมต่อการเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว
พร้อมจัดคาราวานหนองย่างเสือเหนือความคาดหมายเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ของการพัฒนา
0
UNIVERSITY STUDENTS
0
LOCAL FARMS

LOCAL SCAPE

Season 1

  ช่วงเวลา

มีนาคม – พฤษภาคม 2018

  พื้นที่

จังหวัดสระบุรี

  ด้วยความร่วมมือกับ

 

LOCAL SCAPE

Season 2

รักษาความสัมพันธ์กับชุมชนและประชาสัมพันธ์งาน ภูย่างเสือ เฟสติวัล ที่จัดขึ้นโดยคนในชุมชน
0
UNIVERSITY STUDENTS
0
LOCAL FARMS

LOCAL SCAPE

Season 2

  ช่วงเวลา

ตุลาคม – ธันวาคม 2018

  พื้นที่

จังหวัดสระบุรี

  ด้วยความร่วมมือกับ

 

Close Menu