CAMP
ค่ายที่มุ่งเน้นพัฒนาในด้าน Soft Skills & Mindset ผ่านกระบวนการเรียนรู้ Project-based Learning เพื่อใ้ห้น้องเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
Growth Mindset Development
พัฒนากรอบความคิดให้เติบโตผ่านการตั้งเป้าหมาย ลงมือทำ และ Reflect กับพี่บัดดี้ประจำกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นที่จะพัฒนาทักษะของตนเองได้ในระยะยาว
Previous clients

Young Career Camp

ค้นหาและทำความเข้าใจอาชีพที่เป็นที่ต้องการในอนาคต ผ่านการพูดคุยกับพี่อาชีพตัวจริง! พร้อมวางแผนชีวิตตนเองผ่านแนวคิด Designing Your Life
Previous clients

Young Innovator Camp

เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการ Design Thinking ภายในระยะเวลา 2 วัน ผ่านการทดลองสร้าง Social Innovation จากโจทย์ปัญหาสังคมจริง! และเรียนรู้ทักษะ Presentation ผ่านการนำเสนอกับคณะกรรมการจริง

Previous clients
CAMP
แคมเปญสื่อสารเพื่อสร้าง Awareness ด้าน Sustainability ให้กับคนรุ่นใหม่ในมิติต่างๆ ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

Youth Influencer Camp

& Activity

ใช้พลังกระบอกเสียงของคนรุ่นใหม่มาร่วมกิจกรรมและสื่อสารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่าง ๆ
Previous clients
Social Media Campaign
จัดแคมเปญสื่อสารสู่คนรุ่นใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการกระตุ้นพฤติกรรมการคัดแยกขยะในงาน ฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ  ธรรมศาสตร์  กับแคมเปญ  Waste This Way
Previous clients
CAMP
โครงการที่ชวนคนรุ่นใหม่มาระดมสมอง แก้ไขปัญหาสังคม จากโจทย์ปัญหาจริง โดยผ่านการอบรมแนวคิด Design Thinking เพื่อสร้าง Solution ที่ตอบโจทย์ปัญหาจริง
Social Case Competition
การแข่งขัน Case Competition ที่ไม่ได้ส่งเพียงแค่ Pitching Deck แต่ยังจะได้ลงมือทำจริง เพื่อให้เกิด Impact ต่อสังคมอย่างยั่งยืน
Previous clients
Social Innovation Challenge
กิจกรรมที่จะระดมไอเดียของคนรุ่นใหม่มาเฟ้นหานวัตกรรมที่ช่วยในการแก้ปัญหาสังคม โดยมี Training & Workshop เสริมทักษะทั้งก่อนและระหว่างดำเนินกิจกรรม
Previous clients
CAMP
ให้คำปรึกษาและช่วยวางระบบบริหารจัดการขยะให้กับงานอีเวนท์ ที่พักอาศัย และองค์กรต่าง ๆ พร้อมวัดผลข้อมูลเพื่อสื่อสาร Impact ที่เกิดขึ้น
Green Event Management Service
ที่ปรึกษาด้านการจัดงาน Zero Waste Event ครบวงจร ตั้งแต่วางแผนการลดขยะ จัดตั้งถังคัดแยก ประสานงาน จัดหาทางไปต่อของขยะที่ผ่านการคัดแยกในงาน และวัดผลลัพธ์ประเมินความสำเร็จของโครงการ
Previous clients
Area-based waste management service
ที่ปรึกษาและบริหารจัดการ ระบบการจัดเก็บ คัดแยกขยะ รวมถึงจัดหาทางไปต่อของขยะให้เหมาะสมในแต่ละบริบทพื้นที่
Previous clients
Upcoming Project

ติดตามโปรเจคใหม่ของ Tact ได้เร็ว ๆ นี้

Previous customers
Close Menu