“Step Out and Shake Society”

เราเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ อยู่ข้างใน
ถึงเวลามาแท็คทีมร่วมกันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ให้กับสังคมไทย

BACKGROUND

คุณเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่าศักยภาพที่คุณมีอยู่ในตัวนี้จะสามารถนำออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับโลกได้ถึงขนาดไหนกัน

 

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมมากมายที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ผ่านการลงมือทำ
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือชมรม STEPS ที่มีแนวคิดในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยใช้ความถนัดในศาสตร์ที่หลากหลายในแต่ละคณะ เพื่อไปพัฒนาพื้นที่หนึ่งๆ ให้รอบด้าน และส่งผลในระยะยาว

จากกิจกรรมเหล่านั้น ส่งผลให้บัณฑิตกลุ่มหนึ่งหันมารวมตัวกันเพื่อสร้างธุรกิจ โดยตั้งโจทย์ให้ใหญ่ขึ้น ด้วยคำถามที่ว่าทำอย่างไรจะสามารถรวมพลังและทำให้กลุ่มหรือองค์กรในแต่ละภาคส่วนของประเทศไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย รัฐบาล หรือบริษัทต่าง ๆ มาร่วมกันใช้ศักยภาพที่มี
มาทำกิจกรรมเพื่อและสร้างคุณค่าต่อสังคมรอบข้างอย่างสูงสุด และนี่คือจุดเริ่มต้นของ Tact

WHO WE ARE

พวกเราคือบริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนไทยผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยบริหารจัดการงบประมาณด้าน CSR ของบริษัทเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

Tact จะเป็นเป็นผู้บริหารจัดการให้ทุกๆ ฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกัน นิสิต นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะในการทำงานและจิตสำนึกต่อสังคม ชุมชนจะได้รับการพัฒนาที่ตรงจุดและเกิดประโยชน์ตามความต้องการของคนในพื้นที่ และบริษัทก็จะได้โครงการ CSR ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท

UIG Model


ภายใต้แนวความคิดที่เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อสังคมในบริบทของตนเอง

 

Tact จึงมุ่งมั่นสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง ภาคมหาวิทยาลัย (University) ภาคธุรกิจ (Industry) และ ภาครัฐบาล (Government) เพื่อผลักดันให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาตนเองผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยบริหารจัดการงบประมาณด้าน CSR
ของบริษัทเอกชนให้ตอบโจทย์ความต้องการจริงของชุมชน
เพื่อให้เกิดเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

Student

 พัฒนาทักษะของนิสิตนักศึกษาผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งในด้านของทักษะในการทำงานในศตวรรษที่ 21 
(21st Century Skills) และทักษะทางวิชาชีพ รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกต่อสังคมผ่านการที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนจริง

Company

จัดสรรงบประมาณ CSR ของบริษัทเอกชน ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมมากยิ่งขึ้น โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในลักษณะที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นของบริษัท

Community

พัฒนาชุมชนให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและตรงกับความต้องการของคนในชุมชน โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานที่พัฒนาองค์กรในพื้นที่นั้น เพื่อความให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่

What we do

Problem identification


ทำความเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของชุมชน โดยประสานงานกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาในพื้นที่ (Host) เพื่อให้เกิดโครงการ
ที่มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด รวมถึงความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้านในชุมชน

Project selling


ทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจของบริษัทและวิเคราะห์ถึงประเด็นทางสังคมที่สอดคล้อง นำเสนอแผนการดำเนินงาน
และปรับรายละเอียดจนเกิดเป็นโครงการที่พร้อมให้ดำเนินการ

Student recruitment


คัดเลือกนิสิตนักศึกษาจำนวน 5-6 คนต่อโครงการ ที่มีความพร้อมและความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคม
โดยคัดเลือกจากทั้งทักษะในการทำงานและทักษะพิเศษอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินงานของโครงการ

Implementation


ดำเนินการพัฒนาชุมชนเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยอาศัยเวลานอกห้องเรียนของนิสิตในการวางแผนงาน ประชุม และลงพื้นที่พัฒนาชุมชน ผ่านการดูแลของผู้ดูแลโครงการ (Project manager) และผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ (Mentor) ที่จะช่วยผลักดันให้โครงการสำเร็จไปได้ด้วยดี

Model development


ถอดบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงานเพื่อสร้างเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนในประเด็นปัญหานั้น ๆ เพื่อให้การดำเนินงาน
ในครั้งถัดไปทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Close Menu