RECENT PROJECT
เติมก่อนโต

ค่าย Online สำหรับน้องๆ มัธยมต้นเพื่อวางแผนชีวิตสู่อาชีพในอนาคต

SME Online Buddy

โครงการที่นำพลังคนรุ่นใหม่ไปช่วยผู้ประกอบการรายย่อย ให้สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ตัวใหม่

Localscape x Rayong

งานแข่งขันสร้างโมเดลการจัดการขยะในประเทศไทย ผ่านชุมชนต้นแบบคุ้งบางกะเจ้า

ALL PROJECTS

Environment

ลดโลกเลอะ เริ่มต้นที่ตัวเรา

แคมเปญรณรงค์ให้เกิดการจัดการขยะอย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการจัดการขยะแพ็คเกจจิ้งจากอาหารเดลิเวอรี่ และสร้างพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยว

Waste This Way

พลิกโฉมงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 ให้กลายเป็นงานต้นแบบสำหรับการออกแบบและจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุด ด้วยคอนเซปต์ ลด เปลี่ยน แยก

Waste-Free Consulting

ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยแบบไร้ขยะ มุ่งสร้าง New Normal ของการจัดกิจกรรมในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยกระบวนการ ลด เปลี่ยน แยก

แยกขยะ ณ บางกะเจ้า

ออกแบบโมเดลการจัดการขยะตลอดทั้ง Value Chain ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ส่งเสริมการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางด้วยแคมเปญ “แยกขยะ ณ คุ้งบางกะเจ้า” และวางแผนจัดตั้ง Zero Hub เพื่อจัดการขยะไปยังปลายทางที่เกิดประโยชน์สุงสุด

Waste Party

การประกวดแคมเปญคัดแยกขยะครั้งแรกในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งเสริมและผลักดันให้นิสิตจัดแคมเปญเพื่อสื่อสารเรื่องการคัดแยกขยะให้กับเพื่อนนิสิตใน 7 พื้นที่ 11 คณะ

Waste Runner

งานแข่งขันสร้างโมเดลการจัดการขยะในประเทศไทยผ่านชุมชนต้นแบบคุ้งบางกะเจ้า เปิดพื้นที่ระดมไอเดียและลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงภายในระยะเวลา 100 วัน

REinWASTE

สร้างระบบจัดการขยะถุงพลาสติกภายในพื้นที่ชุมชนบ้านเพจังหวัดระยอง เชื่อมโยงครัวเรือนผู้ผลิตขยะเข้ากับธุรกิจรับจัดการขยะในพื้นที่ สร้างแรงจูงใจและสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชน

Live Forest

โครงการอนุรักษ์ป่าที่ไม่ได้ปลูกป่าแต่ปลูกจิตสำนึกรักป่า รักชุมชน ให้กับเยาวชนจาก 8 โรงเรียนในจังหวัดน่าน ด้วยความเชื่อว่าการเข้าใจทั้งคนและป่า จะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

Education

Anacoach Pro 2019

ยกระดับศิษย์เก่า Anacoach จากผู้รับมาเป็นผู้ถ่ายทอด เตรียมองค์ความรู้และฝึกฝนทักษะเพื่อการจัดกิจกรรมส่งต่อแนวคิด Grit and Growth สู่เพื่อนร่วมชั้นภายในโรงเรียนอย่างยั่งยืน

Anacoach Season III

ต่อยอดการพัฒนาแนวคิด Grit and Growth ในตัวนักเรียน ไปสู่การเชื่อมโยงความเข้าใจของครูและผู้ปกครอง สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้นหาและพัฒนาความสามารถของนักเรียน

Anacoach Season II

ขยายผลกระบวนการสร้างแนวคิด Grit and Growth ให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป ผลักดันให้เกิดกลุ่มเด็ก Anacoach ที่จะช่วยกันพัฒนาตนเองต่อไปภายในโรงเรียน

Anacoach Season I

มุ่งแก้โจทย์การศึกษาไทย โดยใช้แนวคิด Grit and Growth ส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถพัฒนาได้และมีความพยายามในการลงมือทำ เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

Anacoach Season III

มุ่งแก้โจทย์การศึกษาไทย โดยใช้แนวคิด Grit and Growth ส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถพัฒนาได้และมีความพยายามในการลงมือทำ เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

Anacoach Season II

มุ่งแก้โจทย์การศึกษาไทย โดยใช้แนวคิด Grit and Growth ส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถพัฒนาได้และมีความพยายามในการลงมือทำ เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

Tourism

Localscape

สานต่อเป้าหมายการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่สระบุรี ขยายเครือข่ายผู้ประกอบการท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความน่าสนใจให้แก่เส้นทางท่องเที่ยว

Go Local Winter

“ภูย่างเสือ Winter Festival” โครงการระยะสั้นที่จับมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการ จัดอีเว้นท์สุดชิคฉบับวิถีชุมชนขึ้นเพื่อโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวและของดีของชุมชนหนองย่างเสือ

Go Local

ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับกิจการท้องถิ่นในชุมชนหนองย่างเสือ จังหวัดสระบุรี สร้างศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์ การตลาด และเชื่อมต่อให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวที่จะสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน

Other Issues

มื้อเที่ยง DISTANCING

โครงการเสริมสร้างสวัสดิภาพแก่คนในชุมชน ด้วยการส่งต่อมื้อกลางวันแสนอร่อยให้เด็กนักเรียนยากจนพิเศษ

Watch Your Food! Season II

ผลักดันกระบวนการพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัยเพิ่มเติม โดยทำงานร่วมกับร้านอาหารทั้งในพื้นที่สยามแสควร์และพื้นที่รอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Watch Your Food! Season I

You are what you eat! สร้างโมเดลการพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัยในพื้นที่สยามแสควร์ ผ่านการศึกษาปัญหา วิเคราะห์ และลงมือพัฒนาอย่างใกล้ชิดของกลุ่มที่ปรึกษารุ่นเยาว์

Close Menu