โครงการของเรา

Anacoach

โครงการค่ายระยะสั้นที่พัฒนาการศึกษาเด็กในระยะยาว

ASI-7

Live Forest

โครงการอนุรักษ์ป่าที่ไม่ได้ปลูกป่าแต่ปลูกจิตสำนึก

REinWASTE

โครงการสร้างระบบเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชนด้วยถุงพลาสติก

golocal-1

Go Local

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เมืองรอง

Watch Your Food!

โครงการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารด้วย Experience Design

Close Menu