โครงการที่กำลังดำเนินการในรอบปัจจุบัน

REinWASTE

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ริมชายฝั่งทะเลด้วยการขจัดปัญหา ขยะพลาสติกและนำมาเพิ่มมูลค่า ตามกระบวนการให้กลายมาเป็น สินค้าใหม่สวยสดใสที่ใครๆ ก็อยากมีไว้ในครอบครอง ➡

Anacoach 2

โครงการพัฒนาน้องๆ ด้วยแนวคิด Grit และ Growth Mindset ที่นำมาประยุกต์ใช้ผ่านการลองลงมือทำ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและดึงศักยภาพในตัวออกมาได้อย่างเต็มที่ ➡

Watch Your Food! 3

โครงการพัฒนาร้านอาหารทั้งในและรอบพื้นที่จุฬาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ผ่านการเรียนรู้ ศึกษาต้นตอของปัญหา และนำเสนอแผนการพัฒนาจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ! ➡

Live Forest

ปัญหาป่าน่านถูกบุกรุกถูกพูดกันอย่างกว้างขวาง ทุกๆปีป่าน่าน 2 แสนไร่จะหายไปจากการทำการเกษตร แม้น่านจะมีพื้นที่ 87% แต่มีเพียง 12% เท่านั้นที่ปลูกพืชได้ แล้วคนน่านจะทำมาหากินด้วยทางไหน?

Go Local

รู้หรือไม่ว่า รายได้จากภาคการท่องเที่ยวกว่า 2.51 ล้านล้านบาทพัฒนาเศรษฐกิจไทยได้มากถึง 17.7% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) แต่มีเพียงเมืองหลักหรือจังหวัดที่มีชื่อเสียงเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์ จังหวัดที่เหลืออีกเกินกว่าครึ่งถูกมองข้ามเป็นเมืองรอง ทั้งที่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม น่าดึงดูดให้คนไทยและต่างชาติเข้าไปสัมผัสเหมือนกัน ผลที่เกิดขึ้นคือ จำนวนนักท่องเที่ยวน้อย เกิดปัญหาการกระจายรายได้และความเหลื่อมล้ำเมื่อเทียบกับเมืองหลัก

Close Menu