ทุกปี ป่าน่าน 2 แสนไร่ หายไปจากการทำการเกษตร
แม้น่านจะมีพื้นที่ 87% แต่มีเพียง 12% เท่านั้นที่ปลูกพืชได้
แล้วคนน่านจะทำมาหากินด้วยทางไหน

ปัญหาป่าน่านถูกบุกรุกถูกพูดกันอย่างกว้างขวาง ทุกๆปีป่าน่าน 2 แสนไร่จะหายไปจากการทำการเกษตร แม้น่านจะมีพื้นที่ 87% แต่มีเพียง 12% เท่านั้นที่ปลูกพืชได้ แล้วคนน่านจะทำมาหากินด้วยทางไหน?

การเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนน่านอาจไม่ใช่วิธีที่ดีในการแก้ปัญหาการบุกรุกป่า พวกเราในฐานะผู้บริโภคผลผลิตจากบนป่าจะสามารถช่วยได้อย่างไร?

ปัญหาคือการบุกรุกป่า หรือทางเลือกที่ไม่มี?

การมีรายได้จากอาชีพที่ไม่ทำลายป่าจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้คนน่าน อย่างน้อยก็ช่วยเหลือให้อยู่ได้ด้วยตนเองในสภาวะที่ถูกกดดันให้เลิกถางป่า ซึ่งการริเริ่มสิ่งเหล่านี้ เยาวชนชาวน่านเป็นกลุ่มคนที่สามารถเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยบ้านเกิดให้ผ่านพ้นวัฏจักรการทำลายป่าที่ไม่สิ้นสุดนี้ได้

การพัฒนาอาชีพเสริมจากเยาวชนจะเป็นจุดเริ่มต้น

เยาวชนชาวน่านจะได้รับการติดอาวุธให้สามารถริเริ่มโครงการที่สามารถสร้างรายได้ ผ่านกระบวนการ Design Thinking และนำอาวุธลงพื้นที่ไปสำรวจชุมชนของตน เพื่อสร้างสรรค์โครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และเป็นที่ยอมรับจากผู้ใหญ่ในชุมชน

แผนการพัฒนาโครงการ

โครงการค่ายในครั้งนี้ จะถูกจัดขึ้น 3 ครั้ง เพื่อการดำเนินการที่ต่อเนื่องและมีระยะเวลาให้เยาวชนได้ลงพื้นที่และออกแบบโครงการอย่างจริงจัง เพื่อผลสุดท้ายแล้วเยาวชนจะได้นำเสนอผลงานให้กับเพื่อนและผู้ใหญ่ชาวน่าน เป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างรายได้โดยไม่เบียดเบียนป่าและขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆต่อไป

ลักษณะของโครงการเป็นดังนี้

 1. จัดค่าย Live Forest ครั้งที่ 1 เพื่อติดอาวุธในการทำโครงการ และสอดแทรกเนื้อหาที่กระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของป่า และมองเห็นโอกาสในการช่วยพ่อแม่แบ่งเบารายได้โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับป่า
 2. เมื่อเยาวชนมีอาวุธพร้อมใช้จากการเข้าค่าย ระหว่างค่ายครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เยาวชนจะต้องลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชนและออกแบบโครงการสร้างอาชีพเสริม
 3. จัดค่าย Live Forest ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ และกิจกรรมเพื่อสร้างให้เยาวชนรู้สึกเป็นส่วนร่วมในการช่วยรักษาผืนป่าน่านด้วยการใช้ความสามารถของตนเอง
 4. จัดงานนิทรรศการแสดงโครงการที่เยาวชนได้ออกแบบมา เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระให้ชุมชน และประกวดโครงการที่ชนะเลิศความคิดสร้างสรรค์และเหมาะสมกับชุมชน พร้อมกับเป็นการช่วยอนุรักษ์ป่าไปพร้อมๆกัน

Timeline

 • May 10 – 22  Team Application
 • May 23 – 24 – Interview
 • May 25  Result Announcement
 • May 28 to June 11  Staff Recruitment
 • June 16 – 18 – 1st Camp
 • July 6 – 8 – 2st Camp
 • August 9 – 10 – Expo Day

เราจะแท็คทีมกันไป

EXPO Day

เผยแพร่ความรู้ให้สามารถเข้าใจปัญหาและทางเลือกในการแก้ปัญหาป่าน่านมากขึ้น

ลงพื้นที่สำรวจน่าน

เรียนรู้ปัญหาจากพื้นที่จริง เพื่อนำมาประกอบการทำโครงการ

จัดค่าย 2 ค่าย

สร้างแรงบันดาลใจในการรักษาป่าน่านให้กับเยาวชน

Inspiration

ได้มีโอกาสเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆได้พัฒนาตนเอง

โอกาสพิเศษในการพัฒนาตนเอง

Professional skills

• Communication & Collaboration
• Critical Thinking

Technical skills

• Operation Management Skills
• Motivational skill
• Interpersonal skill
• Research & Development Skills

Close Menu