ปัญหาเรื่องความสะอาดและคุณภาพของร้านอาหาร
มักถูกละเลยโดยความมักง่ายของทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค
จนอาจนำไปสู่ปัญหาสะสมที่ยากต่อการแก้ไข

Watch Your Food!

Better Food for Better Living

In partnership with

logo-betagro

ปัญหาเรื่องความสะอาดและคุณภาพของร้านอาหาร สามารถพบเจอได้ตั้งแต่ร้านห้องแถวไปจนถึงร้านข้างถนน ซึ่งมักถูกละเลยโดยความมักง่ายของทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค จนอาจนำไปสู่ปัญหาสะสมที่ยากต่อการแก้ไข

แนวทางการแก้ไขดั้งเดิม อาจเป็นการอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ แต่ปัญหาสำคัญคือถึงแม้หลายร้านอยากเริ่มพัฒนา แต่ก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขายอีกมากมาย ทั้งเรื่องพนักงานที่เปลี่ยนบ่อย เรื่องลูกค้าน้อย จึงอาจทำให้ขาดความพร้อมและกำลังในการพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร

ดำเนินการร่วมกับ โครงการ USAFE

โครงการ USAFE ภายใต้การร่วมมือกันระหว่าง กรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และ Tact มีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพของร้านอาหารในบริเวณพื้นที่รอบจุฬาฯอย่างยั่งยืน ซึ่งจะดำเนินการใน 3 พื้นที่ ได้แก่ สยามสแควร์ สามย่าน และ สวนหลวง โดยโครงการระยะแรกนี้ จะเริ่มต้นพัฒนาที่บริเวณ “สยามสแควร์” เป็นที่แรก ซึ่งด้วยความร่วมมือนี้ จะทำให้น้องๆมีโอกาสเรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาร้านอาหารจากผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาคมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน

แนวคิดในการพัฒนา

พัฒนาภายใต้แนวคิดที่ว่า นอกจากลูกค้าหรือผู้บริโภคจะต้องปลอดภัยแล้ว ในฝั่งของผู้ค้าหรือร้านอาหารต่างๆเองก็ต้องมีความปลอดภัยด้วย โดยพัฒนาเพื่อให้ร้านอาหารสามารถจัดการธุรกิจร้านอาหารได้อย่างยั่งยืน แล้วจึงสามารถจัดการให้มีคุณภาพของอาหารปลอดภัยตามมา โดยมีนิสิต นักศึกษา เข้าไปศึกษาปัญหาและดำเนินการวางแผนพัฒนา  ทั้งในด้านของการควบคุมต้นทุน การปรับปรุงกระบวนการ และการพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้า โดยอาศัยองค์ความรู้หลากหลายจากมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาในส่วนที่ขาดและส่งเสริมในสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้น

เราจะแท็คทีมกันไป

เข้าใจปัญหา

สอบถามและเข้าใจปัญหาของผู้ประกอบการโดยเรียนรู้ทักษะในการตั้งคำถาม และการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาที่แท้จริง

ให้คำปรึกษา

วิเคราะห์และสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้กับผู้ประกอบการ โดยดำเนินการแบบ Operation consultant เพื่อปรับปรุงทั้งในมุมของ อาหารปลอดภัย การจัดการธุรกิจร้านอาหารอย่างยั่งยืน และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงร้านให้ดีขึ้น

สร้างโมเดล

นำร่องสร้างโมเดลที่นิสิตจะได้นำองค์ความรู้หลากหลายสาขาที่เรียนในมหาวิทยาลัย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เพื่อขยายผลให้เกิดนิสิตจำนวนมากขึ้นดำเนินการในพื้นที่อื่นต่อไป

โอกาสพิเศษในการพัฒนาตนเอง

Professional skills

• Communication & Collaboration
• Critical Thinking

Technical skills

• Operation Management Skills
• Motivational skill
• Interpersonal skill
• Research & Development Skills

Close Menu