REinWASTE

Plastic Waste Issue

สร้างโมเดลการจัดการถุงพลาสติก ที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่คนในชุมชน และสามารถขยายผลต่อได้

REinWASTE

Plastic Waste Issue

สร้างโมเดลการจัดการถุงพลาสติก ที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่คนในชุมชน และสามารถขยายผลต่อได้

OBJECTIVE

คนไทยใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยวันละ 8 ใบ ซึ่งถือว่ามากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก (ที่มา: ข้อมูลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) หากแต่ยังไม่ได้มีกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอ ส่งผลให้ถุงพลาสติกเหล่านั้นไหลลงทะเลและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใต้ทะเล ซึ่งในแต่ละปีมีเต่าทะเลตายในประเทศไทยเฉลี่ย 100 ตัว โดยขยะทะเลเป็นหนึ่งในสาเหตุหลัก เต่ากินถุงเพราะเข้าใจผิดคิดว่าถุงพลาสติกเป็นแมงกะพรุนที่เป็นอาหารตามธรรมชาติ

IMPLEMENTED AREA

Rayong Province, Thailand

0
UNIVERSITY STUDENTS
0
LOCAL PARTICIPANTS

PROJECT MODEL

1. Local Waste Collector Process Improvement

» ศึกษากระบวนการจัดการถุงพลาสติกในชุมชน เพื่อระบุประเด็นปัญหาที่สามารถพัฒนาได้ ดำเนินการพัฒนากับกลุ่มต้นแบบเพื่อสร้างเป็นโมเดลที่สามารถขยายผลไปในชุมชนอื่นได้

 

2. Local Waste Collector Scaling

» เชื่อมโยงกับเทศบาล เพื่อรวบรวทชาวบ้านที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพจัดการขยะพลาสติก ดำเนินการจัด Workshop ให้ความรู้เพื่อขยายผลให้เกิดอาชีพนี้มากขึ้นในหลายพื้นที่

 

3. Waste Generator Acquisition

» ลงพื้นที่เชิญชวนกลุ่มชาวบ้านาในชุมชนให้เข้าร่วมโครงการคัดแยกถุงพลาสติกเพื่อสร้างรายได้เสริม โดยดำเนินการในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการรณรงค์ การจัดกิจกรรม และการลงพื้นที่พูดคุยเป็นรายบ้าน

4. Waste Trading System

» พัฒนาระบบการซื้อขายขยะในชุมชน เพื่อที่จะสามารถเชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาทั้งรูปแบบที่ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยและแบบที่ไม่ใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะปรับใช้ตามสภาพและพื้นฐานของชาวบ้านในชุมชน

 

 

 

LONG-TERM GOAL

เพื่อสร้างโมเดลการจัดการกับถุงพลาสติดที่มมีความยั่งยืน และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งยังสามารถจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในทะเลใต้

LONG-TERM GOAL

เพื่อสร้างโมเดลการจัดการกับถุงพลาสติดที่มมีความยั่งยืน และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน อีกทั้งยังสามารถจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในทะเลใต้

REinWASTE

Season 1

ประชาสัมพันธ์ให้ทุกครอบครัวในชุมชนได้ทราบถึงรายละเอียดโครงการการจัดการถุงพลาสติกชุมชน และสร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชนในเรื่องของการขายถุงพลาสติก พร้อมเชื่อมโยงชาวบ้านที่ประกอบอาชีพจัดเก็บและคัดแยกถุงพลาสติกเข้ากับชาวบ้านในชุมชน
0
UNIVERSITY STUDENTS
0
LOCAL PARTICIPANTS

REinWASTE

Season 1

  ช่วงเวลา

ตุลาคม – พฤษจิกายน 2018

  พื้นที่

จังหวัดระยอง

  ด้วยความร่วมมือกับ

 

Close Menu