” จะดีไหม ถ้าศักยภาพและเวลาของคุณ

  สามารถสร้างประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้ “

มาร่วมกันพัฒนาสังคม ไปพร้อมกับพัฒนาตัวเองได้แล้วที่นี่!

Become Tactster!

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Tact ที่จะนำพลังและความสามารถของทุกคน

มาสร้างโมเดลการแก้ปัญหาสังคมเพื่อให้เกิด Impact จริงอย่างยั่งยืน

Tact พร้อมเป็นพื้นที่สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนิสิต นักศึกษา

หรือคนรุ่นใหม่ ที่กำลังตามหากิจกรรม หรืองานที่มีคุณค่าต่อตัวเองและสังคม

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Tact ที่จะนำพลังและความสามารถของทุกคนมาสร้างโมเดลการแก้ปัญหาสังคมเพื่อให้เกิด Impact จริงอย่างยั่งยืน

Tact พร้อมเป็นพื้นที่สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนิสิต นักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่ ที่กำลังตามหากิจกรรม หรืองานที่มีคุณค่าต่อตัวเองและสังคม

เป็น Tactster จะได้ทำอะไร ?
Solution Development
ปลุกพลังของทุกคน เพื่อสร้าง Solution หรือ Innovation ที่ตอบโจทย์ปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ ในรูปแบบของ Tact ตั้งแต่การทำความเข้าใจปัญหาและกลุ่มเป้าหมายของโครงการ เพื่อนำมาสร้าง Solution ต้นแบบ ให้พร้อมสำหรับการลงมือทำ

Project Implementation

นำศักยภาพของทุก ๆ คน มาลงมือทำโครงการ ผ่าน “Tactster: Youth Management Platform” เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
Solution Development
ปลุกพลังของทุกคน เพื่อสร้าง Solution หรือ Innovation ที่ตอบโจทย์ปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ ในรูปแบบของ Tact ตั้งแต่การทำความเข้าใจปัญหาและกลุ่มเป้าหมายของโครงการ เพื่อนำมาสร้าง Solution ต้นแบบ ให้พร้อมสำหรับการลงมือทำ
Project Implementation
นำศักยภาพของทุก ๆ คน มาลงมือทำโครงการ ผ่าน “Tactster: Youth Management Platform” เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
สิ่งที่ Tactster จะได้ ?

ประสบการณ์จากการลงมือทำจริง

การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผ่านการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในประเด็นสังคมด้านต่าง ๆ

โจทย์จากปัญหาสังคมจริง

โจทย์การทำงานที่เข้มข้นและท้าทายความสามารถ ในการแก้ปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ

เจอคนที่มุ่งมั่นจริง

Connection คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและสนใจด้านสังคมคล้าย ๆ กัน

นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ร่วมทำงานกับ Tact

​จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พาร์ทเนอร์ที่เคยร่วมงานกับ Tact

Close Menu