WASTE PARTY

Waste Management Issue

โครงการประกวดแคมเปญคัดแยกขยะครั้งแรกใน จุฬาฯ ที่จะเปลี่ยนการทิ้งขยะของคุณไปตลอดกาล

WASTE PARTY

Waste Management Issue

โครงการประกวดแคมเปญคัดแยกขยะครั้งแรกใน จุฬาฯ ที่จะเปลี่ยนการทิ้งขยะของคุณไปตลอดกาล

OBJECTIVE

สืบเนื่องจากปัญหาผลกระทบของขยะต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย สาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งคือการไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยเฉพาะขยะรีไซเคิลที่สามารถนําไปเข้ากระบวนการจัดการ และใช้ประโยชน์ต่อได้ เมื่อขยะรีไซเคิลปนเป์้อนเศษอาหารจะทําให้ขยะเหล่านั้นไม่สามารถนําไปรีไซเคิลได้ ในปี 2561 ประเทศไทยมีขยะรีไซเคิลทั้งสิ้น 2 ล้านตันแต่สามารถนําเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้เพียง 0.5 ล้านตันอีก 1.5 ล้านตัน บางส่วนถูกนําไปฝังกลบ บางส่วนถูกปล่อยทิ้งทั่วไปก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมตามมาในปี 2562 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จํากัด(มหาชน) และ Tact จัดตั้งโครงการ “Waste Party” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการคัดแยกขยะ ด้วยการจัดการแข่งขันการเผยแพร่และรณรงค์ในหัวข้อการคัดแยกขยะรีไซเคิลแก่นิสิตภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านกลุ่มนิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ ซึ่งมุ่งหวังให้นิสิตตระหนักถึงความสําคัญในการคัดแยกขยะ เกิดความรู้ความเข้าใจและจิตสํานึกที่จะร่วมมือและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะต่อไป

IMPLEMENTED AREA

Chulalongkorn University

0
ONLINE REACH
0
OFFLINE ACTIVITIES
0
CAMPAIGN PARTICIPANTS

PROJECT MODEL

1. Give Key Information

» ให้ข้อมูลการจัดการขยะในจุฬาฯ และถังขยะเป้าหมายในแต่ละเขต ซึ่งสามารถ download ได้ทาง website

 

2. เปิดรับสมัคร Volunteer

» เลือกความสนใจที่ตนเองอยากพัฒนาและเรียนรู้ผ่านผู้มีประสบการณ์จริง

» เรียนรู้การวางแผนงาน การแบ่งงานเพื่อทำตามเป้าหมายให้สำเร็จ

» รวมกลุ่มความสนใจเพื่อพัฒนาโครงการที่จะจัดแสดงในงาน Expo Day

3. Waste Management Workshop

» นิสิตผู้เข้าแข่งขันจัดทำแคมเปญรณรงค์และส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกขยะเพื่อคัดเลือกผู้ชนะในแต่ละเขตไปปฎิบัติงานจริงในช่วงถัดไป

 

4. Implementation

» นิสิตผู้แทนแต่ละเขตลงมือทำแคมเปญจริง เพื่อให้เกิดการคัดแยกขยะที่ถูกต้องโดยไม่มีขยะผิดประเภทปนเปื้อนในถังขยะเป้าหมาย และมีนิสิตลงทะเบียนให้คำสัญญาว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะผ่านทาง comm

นิสิตผูแทนแตละเขตลงมือทําแคมเปญจริง เพื่อใหเกิดการคัดแยกขยะที่ถูกตองโดยไมมีขยะผิดประเภทปนเปอนในถังขยะเปาหมาย และมีนิสิตลงทะเบียนใหคําสัญญาวาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกขยะผานทาง Committed Form ถึงเปาหมายที่กําหนด

 

LONG-TERM GOAL

ให้นิสิตตระหนักถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะ เกิดความรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกที่จะร่วมมือและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะต่อไป รวมถึงสามารถขยายโครงการนี้ไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆ

LONG-TERM GOAL

ให้นิสิตตระหนักถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะ เกิดความรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกที่จะร่วมมือและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะต่อไป รวมถึงสามารถขยายโครงการนี้ไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆ

WASTE PARTY

Season 1

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมเกี่ยวกับการแยกขยะ และทิ้งลงถังขยะถูกประเภท
0
ONLINE REACH
0
OFFLINE ACTIVITIES
0
CAMPAIGN PARTICIPANTS

WASTE PARTY

Season 1

  ช่วงเวลา

มีนาคม – สิงหาคม 2019

  พื้นที่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ด้วยความร่วมมือกับ

 

1.) นิสิตเกิดการรับรู้ถึงความสำคัญและกระบวนการในการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง

2.) เกิดการเปลี่ยนแปลงของขยะสะอาดที่ถูกแยกอย่างถูกต้องมากขึ้น

 3.) เกิดความใจถึงพฤติกรรมของนิสิต ซึ่งทำให้ได้มาซึ่งโมเดลของ Campaign ที่สามารถนำไปต่อยอดได้

– นิสิตส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะแต่ยังขาดความเข้าใจและขาดถังขยะที่พร้อม

– ถังขยะควรถูกออกแบบให้เหมาะกับการทิ้งแต่ละประเภท และป้ายควรบอก action ที่ตองการให้เกิด

– การสื่อสารด้วยการสอนและให้ถามมีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากความซับซ้อนของการแยกขยะ

Nudge Theory ให้ผลที่ดีในการเปลี่ยนพฤติกรรมเบื้องต้น

Close Menu