WATCH YOUR FOOD!

Food Safety Issue

     แก้ปัญหาอาหารไม่ปลอดภัย ด้วยการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและการบริหารจัดการ ผ่านการเรียนรู้ ศึกษาต้นตอของปัญหา และการนำเสนอแผนการพัฒนาจากคำแนะนำของนิสิตนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

WATCH YOUR FOOD!

Food Safety Issue

แก้ปัญหาอาหารไม่ปลอดภัยด้วยการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและการบริหารจัดการ ผ่านการเรียนรู้ ศึกษาต้นตอของปัญหา และการนำเสนอแผนการพัฒนาจากคำแนะนำของนิสิตนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

OBJECTIVE

     ปัญหาความปลอดภัยของอาหารเป็นปัญหาที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและโลก ซึ่งสามารถส่งผลขั้นรุนแรงถึงการสูญเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะประเทศไทยที่ยังมีร้านอาหารและรถเข็นขายอาหารจำนวนมากที่ผู้ประกอบการไม่เข้าใจและไม่ได้ตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยของวัตถุดิบ การจัดการห่วงโซ่การผลิตอาหาร สุขลักษณะส่วนบุคคล และสุขาภิบาลของสถานที่ผลิตอาหาร จนส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

     แต่การพัฒนาร้านอาหารโดยเริ่มจากด้านอาหารปลอดภัยเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถโน้มน้าวให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีความสนใจในการเข้าร่วมการในการพัฒนาร้านอาหารได้ โครงการ Watch Your Food! จึงมีแนวคิดที่จะนำนิสิตและนักศึกษาเข้าไปเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาร้านอาหารในหลาย ๆ ด้าน ประกอบกับสอดแทรกองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) โดยมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาให้กับทางร้านอาหาร ด้วยการนำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาที่พบในร้านอาหาร เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของธุรกิจในขั้นต้น แล้วก้าวสู่ความสำเร็จด้านอาหารปลอดภัยในขั้นถัดไป

IMPLEMENTED AREA

Siam Square, Bangkok, Thailand

0
UNIVERSITY STUDENTS
0
RESTAURANT

PROJECT MODEL

Standard Coursework Training

เตรียมความพร้อมของ นิสิต นักศึกษา ก่อนลงมือปฏิบัติการ

อบรมและพัฒนานิสิตผ่านกิจกรรม Workshop ใน 4 หัวข้อ ได้แก่

  • การพัฒนาอาหารปลอดภัย (Food Safety)
  • การพัฒนากระบวนการร้านอาหาร (Process Improvement)
  • การพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience)
  • การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของร้านอาหาร (Public Relation)

Research Data & Operation Insight​

ศึกษาข้อมูลเชิงลึกของร้านค้า

ศึกษาข้อมูลเชิงลึกของร้าน ทั้งข้อมูลผู้ประกอบการ จำนวนพนักงาน  จำนวนลูกค้ากระบวนการภายในร้าน และความพึงพอใจปัจจุบันของลูกค้าร้าน
ผ่านเครื่องมือ Customer Journey Map และ Service Blueprint

Restaurant solutions consulting​

เป็นที่ปรึกษาให้แก่ร้านค้า

นำข้อมูลที่ได้มาคิดวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
ตามขอบเขตที่ตกลงกับทางผู้ประกอบการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ

Measurement & Certification​

เตรียมความพร้อมของนิสิตนักศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติการ

ประเมินผลลัพธ์ของการพัฒนาในมิติต่างๆ และให้ตรารับรองเพื่อเป็นการรับประกันมาตรฐานและสร้างความเชื่อถือแก่ผู้บริโภค ซึ่งจะกลายมาเป็นแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการ

LONG-TERM GOAL

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ตามความสามารถและความสนใจแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่
และเป็นแรงกระตุ้นในการสร้างการตระหนัก
ถึงความสำคัญของความแตกต่างในการเรียนรู้ในสังคม

LONG-TERM GOAL

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความสามารถและความสนใจแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่ และเป็นแรงกระตุ้นในการสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของความแตกต่างในการเรียนรู้ในสังคม

WATCH YOUR FOOD!

Season 1

มุ่งเน้นการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อทดสอบสมมุติฐานว่าการให้นิสิตและนักศึกษาเป็นผู้ลงมือพัฒนาร้านค้า
0
UNIVERSITY STUDENTS
0
RESTAURANT
WATCH YOUR FOOD! Season 1

  ช่วงเวลา

มีนาคม – พฤษภาคม 2018

  พื้นที่

จังหวัดสระบุรี

  ด้วยความร่วมมือกับ

 

Default_betagro

WATCH YOUR FOOD!

Season 2

มุ่งเน้นกระบวนการศึกษาปัญหา และเสนอวิธีแก้ไข
0
UNIVERSITY STUDENTS
0
RESTAURANT

WATCH YOUR FOOD!

Season 2

  ช่วงเวลา

ตุลาคม – ธันวาคม 2018

  พื้นที่

จังหวัดสระบุรี

  ด้วยความร่วมมือกับ

 

Default_betagro
Close Menu