Building
Sustainability
Towards
Next Generation

Enhancing the youth power,
Opening boundless possibilities,
Creating Social Impact

About Us

เราคือธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ที่มุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสู่สังคมด้วยนวัตกรรม
ผ่านการผลักดันศักยภาพของคนรุ่นใหม่

Our Services

SOLUTION DEVELOPMENT
SERVICE

ออกแบบและสร้างสรรค์โปรเจคเพื่อสังคม ให้ตอบโจทย์บริษัทที่ใส่ใจในความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงธุรกิจให้สอบคล้องกับโครงการ

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาสังคมในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทยและเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมในการแก้ไขปัญหา

IMPLEMENTATION
SERVICE

เป็นพื้นที่ให้กับเยาวชนที่ต้องการแก้ไขปัญหาสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริง ได้มีโอกาสลงมือทำ ไปพร้อมกับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเอง

ดูแลและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ผ่านระบบการควบคุมคุณภาพและที่ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกโครงการจะสามารถดำเนินการได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

SOCIAL IMPACT
ASSESSMENT SERVICE

ประเมินผลลัพท์ทางสังคมทั้งก่อนและภายหลังจากทำโครงการ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และ ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
เก็บรวบรวมข้อมูลผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ เพื่อนำไปคำนวนผลตอบแทนทางสังคม (SROI) เพื่อใช้ในการสื่อสารและปรับปรุงโครงการต่อไป

Our Projects

Waste Runner

Waste
Runner

โครงการแข่งขันโมเดลจัดการขยะในประเทศไทย ผ่านชุมชนต้นแบบคุ้งบางกะเจ้า

Anacoach

Anacoach

โครงการแก้ปัญหาการศึกษาด้วยการเสริมสร้าง “Growth Mindset” ให้เด็กนักเรียนสามารถพัฒนาต่อได้ในระยะยาว

Localscape

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ผ่านการผลักดันการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีชาวบ้านเป็นศูนย์กลาง

_DIV7365

Live Forest

โครงการแก้ปัญหาป่าน่านอย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกในเยาวชน ให้เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม

IMG_0150
Waste Runner

Waste Runner

โครงการแข่งขันโมเดลจัดการขยะในประเทศไทย ผ่านชุมชนต้นแบบคุ้งบางกะเจ้า

Anacoach

Anacoach

โครงการแก้ปัญหาการศึกษาด้วยการเสริมสร้าง “Growth Mindset” ให้เด็กนักเรียนสามารถพัฒนาต่อได้ในระยะยาว

_DIV7365

Localscape

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ผ่านการผลักดันการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีชาวบ้านเป็นศูนย์กลาง
IMG_0150

Live Forest

โครงการแก้ปัญหาป่าน่านอย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกในเยาวชน ให้เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม

Our Social Impact

Asset 2
0
DIFFERENT SOCIAL ISSUES
0
AREA DEVELOPED
> 0
MILLION BAHT SROI
> 0
YOUTH CONTRIBUTED TO SOCIETY
Asset 2
0
DIFFERENT SOCIAL ISSUES
0
AREA DEVELOPED
> 0
MILLION BAHT SROI
> 0
YOUTH CONTRIBUTED TO SOCIETY

Why Join Us?

For Youth

พัฒนา 21st Century skill
ผ่านการเรียนรู้จากการทำโครงการและผู้เชี่ยวชาญ

เติมพลังตนเองด้วยการอยู่ในสังคมที่
สนใจในปัญหาเดียวกัน

…………………………………………..

……………………………

For Corporate

สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกผ่าน
โครงการเพื่อสังคมที่มีความยั่งยืน

ดำเนินการโครงการที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายทางธุรกิจ
จากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่

สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนระยะ
ยาวให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น

มา Tact ทีม
แล้วสร้างการเปลี่ยนแปลง
ไปพร้อมกับเรา
สมัครได้แล้ว วันนี้ ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2019

How to Apply Core Team?

1. Tact ทีม 4-6 คน

รวมทีมเพื่อนๆ ที่สนใจอยากเปลี่ยนแปลงสังคม พร้อมไปกับการพัฒนาตัวเอง ผ่านการ คิดจริง ทำจริง และสร้าง Impact จริง!

สำหรับนิสิตนักศึกษาปัจจุบัน จากมหาวิทยาลัยใดก็ได้

2. อ่านโจทย์และรายละเอียดการรับสมัคร

อ่านโจทย์การคัดเลือกเพื่อจัดทำแผนการดำเนินโครงการ ในรูปแบบ PowerPoint จำนวน 5 Slides โดย Save เป็นไฟล์ .PDF 

3. สมัครบน Platform ของเรา

ขั้นตอนการสมัครบน Platform ของ Tact

  1. สมาชิกทีมทุกคน กรอกข้อมูลส่วนตัว
  2. สมาชิกทีมทุกคน ทำ Short Essay 
  3. เพิ่มสมาชิกและ Upload ไฟล์ .PDF โดยหัวหน้าทีม
Close Menu