About Tact

พวกเรามุ่งสร้างและพัฒนา Social Innovation ที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังคม โดยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้และพัฒนาทักษะของตนเอง ผ่านการคิดวิเคราะห์ปัญหา วางแผนโครงการ และลงมือดำเนินการจริง 

Tact เริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มคนที่ต้องการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น พวกเราทำงานร่วมกับกับบริษัทเอกชน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่ใส่ใจในความยั่งยืน โดยนำจุดแข็งของแต่ละภาคส่วน มาพัฒนาโมเดลต้นแบบ ในการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน

"เพราะสังคม ออกแบบได้ด้วยการลงมือทำ"

What we do

พวกเราตั้งใจออกแบบพื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับ Tact พวกเรายินดีและพร้อมจะสร้างโอกาสที่ทำให้ทุกคนได้พัฒนาทักษะ

และแสดงศักยภาพออกมาผ่านการคิดและลงมือทำ บนขอบเขตการทำงาน 2 รูปแบบ

SOLUTION DEVELOPMENT

วิเคราะห์และทำความเข้าใจจุดเริ่มต้นของปัญหาด้านต่างๆ อย่างลึกซึ้ง
เพื่อออกแบบเป็นโมเดลการแก้ปัญหาสังคมที่ทำได้จริงและส่งผลลัพธ์ในระยะยาว
ตัวอย่างโมเดลที่ Tact เคยทำ
  • โมเดลการพัฒนา Grit & Growth Mindset ให้กับเยาวชน
  • โมเดลการจัดการขยะสำหรับงานอีเวนต์ ด้วย concept “ลด เปลี่ยน แยก”
  • โมเดลระบบคูปองอาหารเพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจน

&

PROJECT IMPLEMENTATION

วางแผนและดำเนินโครงการร่วมกับผู้มีประสบการณ์และพาร์ทเนอร์ที่สนใจปัญหาสังคมด้านเดียวกัน
โดยประยุกต์ใช้โมเดลต้นแบบกับสังคมแต่ละพื้นที่ เพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ตัวอย่างโครงการที่ Tact เคยทำ
  • โครงการ “Anacoach”
  • โครงการ “Waste Free Consulting” และ “Waste This Way”
  • โครงการ “มื้อเที่ยง Distancing”

Our Focus

Education

ยกระดับการศึกษาของเด็กไทย ด้วยแนวคิด Grit and Growth ส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถพัฒนาได้ รวมทั้งมีความพยายามในการลงมือทำตามเป้าหมาย พร้อมสร้างการเชื่อมโยงความเข้าใจจากครูและผู้ปกครอง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยผลักดันความสำเร็จให้กับนักเรียนด้วย

Waste Management

ออกแบบโมเดลการจัดการขยะ ให้กับพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในระดับชุมชน และระดับมหาวิทยาลัย โดยเน้นการสร้างขยะให้น้อยที่สุด และการคัดแยกขยะเพื่อส่งต่อไปยังปลายทางโดยเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นการปลูกฝังและเสริมสร้างทัศนคติห่วงใยสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน โดยทำกิจกรรมร่วมกับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย

Community Welfare

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการให้กับผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เริ่มต้นจากการช่วยเหลือและสมทบทุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนยากจนพิเศษที่ประสบปัญหาเรื่องปากท้อง ผ่านระบบคูปองที่ช่วยให้พวกเขาเข้าถึงอาหารมื้อเที่ยงในทุก ๆ วัน รวมทั้งกระจายรายได้สู่ร้านอาหารในชุมชนอีกด้วย

Local Tourism

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเริ่มต้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พัฒนาสู่ชุมชนต้นแบบของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และเตรียมขยายผลสู่ชุมชนอื่น ผ่านการดึงจุดเด่น ผสานกับการตลาดที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เป็นรากฐานของปัญหาในสังคมไทย

ที่ผ่านมา Tact มีโครงการอะไรบ้าง

ไม่ว่าจะเป็น Education, Waste Management, Community Welfare หรือ Local Tourism

Our Project

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากร่วมเดินทางเพื่อพัฒนาสังคมไปพร้อม ๆ กับเรา มาทำความรู้จักกับเราให้มากขึ้น ผ่านโครงการและโปรเจกต์ที่ผ่านมาของเรา พร้อมค้นหาตัวตนและความสนใจที่แท้จริงของคุณ ว่าอยากจะพัฒนาและแก้ปัญหาสังคมในด้านไหน ไม่ว่าจะเป็น Education, Waste Management, Community Welfare หรือ Local Tourism 

อย่ารอช้า! เพราะยังมีสิ่งที่น่าใจอีกมากที่รอให้คุณค้นหาจาก Tact

Our Partners

Close Menu