Enhancing The Power and Passion of Next Generations
to Develop Innovative Solution for Society

Tact - Step Out and Shake Society

Featured

Anacoach

แก้ปัญหาการศึกษาไทย ด้วยการเสริมสร้างให้นักเรียนมี ความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถพัฒนาต่อไปได้ และมีความพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆ ที่จะเป็นรากฐานต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Featured

Live Forest

แก้ปัญหาป่าน่านอย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกในเยาวชน ให้เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม

โครงการอื่นๆของเรา

Go Local

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ด้วยการผลักการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีชาวบ้านเป็นศูนย์กลาง

REinWASTE

สร้างระบบในการพัฒนากระบวนการจัดการขยะ
ทั้งห่วงโซ่ให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน

Watch Your Food!

แก้ปัญหาอาหารปลอดภัย ด้วยการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารและการบริหารจัดการ ผ่านการเรียนรู้และพัฒนาของนิสิตนักศึกษา

1
Projects
1
seasons
> 1
students
x 1
SROI

Testimonial

เมื่อดีต่อคนอื่น ดีต่อสังคมรอบข้าง ในที่สุดแล้วเราจะดีเอง
ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในงานเสวนาในหัวข้อ “ความร่วมมือในรูปแบบ UIG สู่ผลกระทบที่มากขึ้นในการพัฒนาสังคม” และเปิดตัวโครงการ Social Shaker season 1

โลกใบนี้เป็นเพียงที่เดียวที่เราจะอยู่ด้วยกัน เราไม่สามารถหนีปัญหาขยะได้อีก ทางที่เราจะทำได้คือลุกขึ้นมาช่วยกันออกแบบโลกที่เราอยากให้มันเป็น บ้านที่เราจะอยู่ไปอีกนาน
ฐิติวัฒน์ นพรัตนบัณฑิต
Core team โปรเจกต์ REinWASTE

Our customers

Our partners

Close Menu