Take Action for Sustainability​

Take Action for Sustainability

ที่ปรึกษาที่จะช่วยพาคุณมาทำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนให้เหมาะสมกับองค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมายของการเป็นองค์กรยั่งยืน

Take Action for Sustainability

ที่ปรึกษาที่จะช่วยพาคุณมาทำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนให้เหมาะสมกับองค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมายของการเป็นองค์กรยั่งยืน

Our Services

Sustainability Consulting

บริการที่ปรึกษาที่จะพาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ผ่านการวางแผนกลยุทธ์ (Sustainability Strategy) และประเมินประเด็นสำคัญขององค์กร (Materiality Assessment) จากการทำงานระหว่างผู้เชี่ยวชาญ บริษัท และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ในขณะที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม/สิ่งแวดล้อมที่สามารถวัดผลได้จริง

Waste Management Consulting

บริการที่ปรึกษาเรื่องการจัดการขยะสำหรับองค์กร ที่จะช่วยคุณออกแบบระบบการจัดการขยะให้เหมาะสมและถูกต้องตามหลักสากล รวมถึงเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์กร มุ่งสู่เป้าหมายลดขยะลงหลุมฝังกลบเป็นศูนย์

Carbon Footprint for Organization (CFO)

บริการที่ปรึกษาวัดประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ที่ช่วยคุณตั้งแต่ วิเคราะห์แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร และเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงช่วยคุณคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมขอรับรองกับ อบก. โดยใช้มาตราฐานตามหน่วยงานของไทย และระดับสากล อาทิเช่น TGO, IPCC, GHG Protocol, PCAF​

Sustainability Strategy

เราเป็นที่ปรึกษาที่จะพาให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ผ่านการวางแผนกลยุทธ์ (Sustainability Strategy) และประเมินประเด็นสำคัญขององค์กร (Materiality Assessment) จากการทำงานระหว่างผู้เชี่ยวชาญ บริษัท และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ในขณะที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม/สิ่งแวดล้อมที่สามารถวัดผลได้จริง

Sustainability Strategy

เราเป็นที่ปรึกษาที่จะพาให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ผ่านการวางแผนกลยุทธ์ (Sustainability Strategy) และประเมินประเด็นสำคัญขององค์กร (Materiality Assessment) จากการทำงานระหว่างผู้เชี่ยวชาญ บริษัท และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ในขณะที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม/สิ่งแวดล้อมที่สามารถวัดผลได้จริง

Waste Management Consulting

บริการให้คำปรึกษาเรื่องการจัดการขยะสำหรับองค์กร ที่จะช่วยคุณออกแบบระบบการจัดการขยะให้เหมาะสมและถูกต้องตามหลักสากล รวมถึงเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองค์กร มุ่งสู่เป้าหมายลดขยะลงหลุมฝังกลบเป็นศูนย์

Carbon Accounting

บริการที่ปรึกษาวัดประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นท์ สำหรับองค์กร และงานอีเว้นท์ ที่ช่วยคุณตั้งแต่ การทำความเข้าใจองค์กร วิเคราะห์ และเก็บรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงช่วยคุณคำนวณคาร์บอนฟุตปริ้นท์ เตรียมพร้อมที่จะขอรับรองกับ อบก.

โดยใช้มาตราฐานตามหน่วยงานของไทย และระดับสากล อาทิเช่น TGO, IPCC, GHG Protocol, PCAF​

Take action with us

กรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ

หรือโทร 083-113-4884 คุณปวรรัตน์